จำนวนร้านค้า : 90 ร้าน

StarbettaShop

ธนกร สันติสุนทรกุล

Collagen FloraC

ศิริกาญจน์ กระพี้สัตย์

RMC

จีรนันท์ จันทร์ติ๊บ

SYT

ศิวพร แซ่แต้

BAKE

ทิวาพร เดชมณี